Boswell‑Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

Algemene voorwaarden

INSCHRIJF- EN PRODUCTVOORWAARDEN BOSWELL-BÈTA & JAMES BOSWELL CURSUSSEN

The English version can be found here.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

Boswell-Bèta: werknaam gelijk de besloten vennootschap Zélide B.V., gevestigd te Utrecht. KVK 53132343.

De Afnemer: De partij die met Boswell-Bèta (al dan niet rechtstreeks) een Overeenkomst sluit en de betalingen uit hoofde van de Overeenkomst, zoals het Inschrijfgeld, aan Boswell-Bèta verschuldigd is. Is de Afnemer de natuurlijke persoon die zelf deelneemt aan de Opleiding of het Examen dan is hij tevens Deelnemer onder deze Voorwaarden.

Deelnemer:
De natuurlijke persoon die aan de Opleiding of Examen deelneemt.
Diensten:
Een Opleiding of Examen.
Examen:
De door of namens Boswell-Bèta af te nemen toets volgend op een Opleiding, dan wel los daarvan.
Inschrijfgeld:
Het voor het volgen van de Opleiding of het doen van een Examen door de Afnemer aan Boswell-Bèta verschuldigde bedrag.
BB:
Boswell-Bèta, een zelfstandig opleidingsinstituut voor toelatingsonderwijs ten behoeve van het hoger onderwijs, in samenwerking met de Universiteit Utrecht.
Maatwerktraining:
Een op speciaal verzoek van en in overleg met de Afnemer door BB samengesteld en aangeboden trainingsprogramma.
Opleiding:
De door BB aangeboden opleidingsprogramma en leergangen, zoals cursussen, (Maatwerk-)trainingen, bijlessen en workshops.
Overeenkomst:
De overeenkomst tussen BB en de Afnemer waarbij BB zich verplicht aan één of meer Deelnemers één of meer Diensten of Producten te leveren tegen betaling door de Afnemer.
Product:
De elektronische of fysieke producten behorende bij opleidingen en maatwerktrainingen, die door BB aan de Afnemer worden geleverd.
Voorwaarden:
Deze inschrijf- en productvoorwaarden van BB.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van BB, op alle inschrijvingen door Deelnemers, en maken tevens deel uit van alle Overeenkomsten. Algemene voorwaarden van de Afnemer, van welke aard ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en binden BB niet.
 2. Wanneer deze Voorwaarden tussentijds door BB worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen Overeenkomst.
 3. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Voorwaarden.
 4. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en een vertaling daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van BB zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door BB bepaald. Indien een offerte of aanbieding van BB een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de Afnemer wordt aanvaard heeft BB het recht om dit aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de Afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte of aanbieding zijn offertes en aanbiedingen van BB dertig dagen geldig.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een inschrijving, een opdracht of een bestelling door de Afnemer bij BB en de aanvaarding daarvan door BB. De Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving, opdracht of bestelling bij BB. De in de eerste volzin bedoelde aanvaarding door BB kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.
 3. Alle door BB gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.
 4. BB is gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zolang de Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met BB bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

 1. De door BB gehanteerde tarieven en prijzen zijn inclusief eventueel toepasselijke BTW en, in het geval van Opleidingen, exclusief materiaalkosten, tenzij anders vermeld.
 2. BB behoudt zich het recht voor om haar tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door BB worden ingevoerd voor alle nadien gesloten Overeenkomsten.
 3. Indien de Afnemer een factuur niet of niet tijdig binnen daartoe door BB aangegeven termijn betaalt is de Afnemer naast de wettelijke rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten, welke verband houden met het innen van verschuldigde bedragen, verschuldigd aan BB.
 4. In geval van niet of niet-tijdige betaling door de Afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de Afnemer rustende verplichting is BB gerechtigd om de Overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de Afnemer te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van de Diensten te staken, onverminderd het recht van BB om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van de Afnemer te vorderen.

Artikel 5 Einde van de overeenkomst

 1. BB heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  • de Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  • de Afnemer een Product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot dat Product heeft geschonden;
  • aan de Afnemer (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, de Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
  • ten laste van de Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
  • de Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BB ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
 2. In geval van beëindiging van de Overeenkomst op grond van het eerste lid zijn alle door de Afnemer aan BB verschuldigde bedragen onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die BB of de Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van BB of de Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van BB of de Afnemer komt.
 2. In geval van tijdelijke overmacht van BB, waaronder begrepen de situatie dat een door de Afnemer besteld Product niet voorradig of leverbaar is, is BB gerechtigd om de leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
 3. In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop BB of de Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de nakoming door BB onmogelijk maakt, is BB respectievelijk de Afnemer gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In geval van overmacht bij BB kan de Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van BB vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

Artikel 7 Klachten

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer een klacht over een Product binnen tien werkdagen na levering daarvan door BB schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klacht aan BB mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens BB vervalt.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer een klacht over een Dienst tijdens of direct na afloop van de Dienst en met duidelijke omschrijving schriftelijk van de klacht aan BB mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens BB vervalt.
 3. Na ontvangst van de klacht stuurt BB de Afnemer een ontvangstbevestiging waarin de streefdatum voor de inhoudelijke behandeling van de klacht door BB wordt vermeld.

Artikel 8 Aansprakelijkheid Boswell-Bèta

 1. De totale aansprakelijkheid van BB wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig Product of Dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade per gebeurtenis tot maximaal de hoogte van de door de Afnemer betaalde vergoeding aan BB (exclusief de eventueel betaalde BTW) en de direct daarmee verbonden kosten. De vergoeding van deze laatste kosten, zoals reiskosten, is gemaximeerd op 200 euro. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
 2. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten die de Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van BB aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
 3. Aansprakelijkheid van BB voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan omschreven in artikel 8 lid 2 is uitgesloten tenzij sprake is van opzet of grove schuld van BB of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, terzake van door BB aan de Afnemer geleverde Producten en Opleidingen komen uitsluitend toe aan BB of aan licentiegevers van BB.
 2. Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BB enig door BB aan de Afnemer geleverd Product of resultaat van door BB verzorgde Opleidingen geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al dan niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.
 3. Het is de Afnemer niet toegestaan enige in of op een Product en/of aan de Afnemer in het kader van geleverde Diensten door BB ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent de rechten als bedoeld in dit artikel of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van BB of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
 4. Het is de Afnemer niet toegestaan op basis van de door BB verzorgde Opleiding of Examen, de door of namens BB ontwikkelde leerplannen en het daarbij gebruikte of te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BB.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. De Overeenkomst en deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de wederpartij en BB die in onderling overleg niet kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 11 Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden door BB strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten ten behoeve van cursus- en administratieve doeleinden.

BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. PRODUCTEN

Artikel 12 Elektronische Producten

 1. Indien een Product een elektronisch product betreft, wordt dit geleverd door verzending van BB aan de Afnemer en is de Afnemer zelf verantwoordelijk voor de installatie en implementatie daarvan.

Artikel 13 Koop op afstand

 1. Indien de Afnemer een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van koop op afstand als bedoeld in art. 7:46a Burgerlijk Wetboek, geldt tevens het bepaalde in onderhavig artikel 13 lid 2 en lid 3. Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De Afnemer heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel 7 het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door BB geleverde Producten, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient de Afnemer te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan BB, die BB binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.
 3. De Afnemer dient geleverde Producten in het in het vorige lid omschreven geval in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de Producten zelf te voldoen.
 4. Het bepaalde in lid 2 geldt niet indien en voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op:
  1. de levering van Diensten;
  2. zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer;
  3. verzegelde computerprogrammatuur waarvan de Afnemer het zegel heeft verbroken.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud en risico

 1. BB behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Afnemer of Deelnemer geleverde (roerende) zaken, behorende tot enig Product of Dienst, zolang de Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(en) jegens BB uit hoofde van enige vordering van BB op de Afnemer, uit welke hoofde ook.
 2. De door BB aan de Afnemer of Deelnemer geleverde of ter beschikking gestelde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan volledig voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 15 Aanvullende regels retourzending Producten

 1. In aanvulling op artikel 7 geldt dat indien een klacht Producten betreft die door verzending in fysieke vorm zijn geleverd, de Afnemer uitsluitend gerechtigd is de Producten aan BB retour te zenden indien het Product niet door de Afnemer was besteld of de Afnemer het Product met fysieke beschadiging heeft ontvangen.
 2. Indien de Afnemer een Product aan BB retour zendt, is de Afnemer verplicht het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient de Afnemer bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen. Na ontvangst van het Product zal BB, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door de Afnemer bestelde dan wel onbeschadigde Product leveren.

BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. OPLEIDINGEN EN EXAMENS

Artikel 16 Inhoud, inschrijving en deelname

 1. Het programma van een Opleiding en de kennis die wordt getoetst in een Examen staan beschreven op de website van BB. BB behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de het Opleidingsprogramma aan te brengen. BB zal de Afnemer in geval van substantiële wijzigingen tijdig op de hoogte stellen.
 2. Inschrijving voor een Opleiding of een Examen kan alleen plaatsvinden met gebruikmaking van het inschrijfformulier op de website van BB of aan de balie van BB. Indien het inschrijfformulier niet juist of onvolledig is ingevuld, vindt geen inschrijving plaats.
 3. Het Inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient direct na het invullen van het inschrijfformulier te worden voldaan via een online betaling, overschrijving, of een pinbetaling aan de balie van BB. Een getekende offerte geldt niet als betaling. Voor betaling door een derde zie artikel 18.
 4. Deelnemers worden geplaatst in volgorde van ontvangst van het Inschrijfgeld of de betalingsgarantie.
 5. BB is gerechtigd maar niet verplicht om het kennisniveau van de Deelnemer te toetsen om na te gaan of dit aansluit bij de Opleiding. Als BB constateert dat de voorkennis van de Deelnemer onvoldoende is heeft BB het recht om de Deelnemer niet toe te laten. BB is nimmer verantwoordelijk voor inschrijvingen voor Opleidingen of Examens op een te hoog of een te laag niveau. BB kan een Deelnemer, indien er voldoende plaats is, op diens verzoek verplaatsen naar een andere Opleiding. Verplaatsing is alleen mogelijk bij een onjuist schriftelijk advies van BB. Als er geen plaats is in een andere Opleiding wordt de inschrijving ongedaan gemaakt en het betaalde cursusgeld met inhouding van 45,- euro ex BTW aan administratiekosten aan de Afnemer gerestitueerd op een door hem opgegeven bankrekeningnummer en tenaamstelling van deze bankrekening. De terugbetaling vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van deze gegevens.
 6. Inschrijven voor een Opleiding is bij beschikbaarheid van plaatsen mogelijk tot 5 werkdagen na aanvang van de Opleiding.
 7. Inschrijven voor een Examen is bij beschikbaarheid van plaatsen mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang van het Examen.
 8. De Afnemer resp. Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan het op de website van BB vermelde minimum en maximum aantal deelnemers per Opleidings- of Examengroep.

Artikel 17 Kortingen op het Inschrijfgeld

 1. In geval een Deelnemer student of medewerker van de Universiteit Utrecht is, kan alleen aanspraak worden gemaakt op eventuele kortingen op het Inschrijfgeld (indien en voorzover van toepassing) indien het geldig student- of medewerkernummer van de Deelnemer is aangeleverd bij de inschrijving.
 2. Op het moment van inschrijving moet het betreffende student- of medewerkernummer bij de Universiteit Utrecht geregistreerd zijn.
 3. Wanneer het ingevulde nummer onjuist of niet bekend blijkt wordt geen korting verleend.

Artikel 18 Betaling door een derde

 1. Indien de Deelnemer bij inschrijving of betaling aangeeft dat het Inschrijfgeld zal worden betaald door een derde dan wordt deze derde als de Afnemer aangemerkt. Alle gegevens, waaronder het KvK-nummer, van deze derde dienen ingevuld te worden op het inschrijfformulier danwel schrijftelijk te worden doorgegeven aan BB.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde derde om welke reden ook niet tot (tijdige) betaling van het Inschrijfgeld overgaat zal de Deelnemer worden aangemerkt als de Afnemer en het verschuldigde Inschrijfgeld verschuldigd zijn. Door zijn inschrijving verklaart de Deelnemer zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

Artikel 19 Uitvallen van Opleidingsbijeenkomsten of Examens

 1. BB streeft ernaar om een uitgevallen Opleidingsbijeenkomst of een Examen uiterlijk één maand na de einddatum van de Opleiding in te halen.
 2. Wanneer de Deelnemer niet deelneemt aan de Opleidingsbijeenkomst of het Examen op de inhaaldatum, kan de Afnemer geen aanspraak maken op restitutie van het Inschrijfgeld voor deze Opleidingsbijeenkomst of Examen.

Artikel 20 Annulering door BB

 1. BB behoudt zich het recht voor om een inschrijving voor een Opleiding of Examen zonder opgave van redenen te weigeren alsmede om in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding of Examen af te gelasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. BB zal de Afnemer hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 2. Afhankelijk van de reden voor de weigering van de inschrijving zal BB het door de Afnemer betaalde Inschrijfgeld restitueren op een door laatstgenoemde opgegeven en gespecificeerde bankrekening. De restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst door BB van deze gegevens.
 3. Afgelasting van een Opleiding of een Examen door BB kan plaatsvinden tot uiterlijk drie werkdagen voor de geplande aanvang daarvan door bekendmaking aan de Deelnemer. Alsdan wordt het betaalde Inschrijfgeld volledig aan de Afnemer gerestitueerd op een door hem gespecificeerde bankrekening. De restitutie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst door BB van deze gegevens.

Artikel 21 Verplaatsing

 1. BB kan op verzoek de Deelnemer verplaatsen naar een andere cursus of training. Dit geldt niet voor Examens.
 2. Verplaatsing naar een latere periode is mogelijk tot tien werkdagen voor aanvang van de cursus.
 3. Verplaatsing is niet mogelijk wanneer het Inschrijfgeld lager dan of gelijk is aan 200,- euro.

Artikel 22 Annulering door Deelnemer of de Afnemer

 1. Tot tien werkdagen voor de aanvangsdatum van de Opleiding (met uitzondering van Maatwerktrainingen, zie artikel 28) kan de Deelnemer of de Afnemer de inschrijving schriftelijk of per e-mail annuleren. Alsdan wordt het betaalde Inschrijfgeld met inhouding van 45,- euro ex BTW aan administratiekosten aan de Afnemer gerestitueerd op een door hem opgegeven gespecificeerde bankrekening. Restitutie vindt in beginsel plaats binnen 4 weken na ontvangst door BB van deze gegevens.
 2. Bij annulering door de Deelnemer of de Afnemer binnen tien werkdagen voor de aanvangsdatum van de Opleiding of de Cursus is de Afnemer 50% van het Inschrijfgeld aan BB verschuldigd. Het overige betaalde cursusgeld wordt aan de Afnemer gerestitueerd op een door hem opgegeven bankrekeningnummer en tenaamstelling van deze bankrekening. De terugbetaling vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van deze gegevens.
 3. Restitutie van het Inschrijfgeld is nimmer mogelijk wanneer het Inschrijfgeld lager of gelijk is aan 200,- euro.
 4. Als de Deelnemer de Opleiding of het Examen op of na de aanvangsdatum voortijdig afbreekt is de Afnemer het volledige Inschrijfgeld verschuldigd.
 5. De Deelnemer of de Afnemer dient een annuleringsverzoek per e-mail of schriftelijk onder vermelding van alle relevante persoons- en cursusgegevens te richten aan de administratie van BB. De datum van ontvangst door BB geldt als de datum van het verzoek.
 6. Inschrijvingen voor Examens kunnen niet worden geannuleerd of verplaatst.

BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T. MAATWERKTRAINING

In geval van Groepsmaatwerktrainingen en individuele maatwerktrajecten gelden in aanvulling, en, waar aangegeven, in afwijking op de voorgaande voorwaarden eveneens de onderstaande voorwaarden.

Artikel 23 Inventarisatie en planning

 1. Voor het aangaan van een Overeenkomst met betrekking tot een maatwerk individuele training vindt in beginsel een intakegesprek met BB plaats. De intake bestaat uit een gesprek met een docent die het niveau van de Deelnemer vaststelt, eventueel aangevuld met een schriftelijke toets. Op basis van dit niveau, leerdoelen, wensen van de Deelnemer en de Afnemer en de mogelijkheden stelt BB een individueel lesplan op in de vorm van een offerte.
 2. Voor het aangaan van een Overeenkomst met betrekking tot een maatwerk groepstraining inventariseert BB met de Afnemer het niveau en de leerdoelen van de Deelnemers en de wensen en mogelijkheden ten aanzien van de Maatwerktraining. Op basis van de inventarisatie stelt BB een lesplan op in de vorm van een offerte.
 3. De planning van een Maatwerktraining stelt BB in overleg met de opdrachtgever vast op basis van de wensen en mogelijkheden. Samen met de opdrachtgever bepaalt BB de looptijd, lesdata en het aantal bijeenkomsten van de training.
 4. Een training wordt binnen de in de offerte genoemde termijn afgerond tenzij in nader overleg anders wordt bepaald.

Artikel 24 Acceptatie offerte

 1. Indien BB de offerte niet binnen de in de offerte genoemde termijn ondertekend retour ontvangt, is zij genoodzaakt de trainingsreservering uit de planning te verwijderen.

Artikel 25 Niet-tijdige betaling Inschrijfgeld

 1. Indien het verschuldigde Inschrijfgeld niet voorafgaand aan de eerste dag van de Maatwerktraining is voldaan en geen afwijkende betalingscondities zijn overeengekomen is BB gerechtigd om de Maatwerktraining uit te stellen of de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 26 Wijzigen in het programma

 1. Na totstandkoming van de Overeenkomst voor een Maatwerktraining kunnen alleen nog wijzigingen in het programma voor de Maatwerktraining worden doorgevoerd indien de Afnemer een verzoek daartoe tijdig en schriftelijk aan BB bekend heeft gemaakt en de wijzigingen schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard. BB heeft het recht om haar toestemming aan de gewenste wijzigingen te onthouden of hieraan nadere (financiële) voorwaarden te stellen.
 2. Indien de Afnemer de gewenste wijzigingen uitsluitend mondeling of per telefoon aan BB doorgeeft rust het risico voor de eventuele onjuiste of niet-uitvoering van deze wijzigingen geheel bij de Afnemer. BB is hiervoor niet aansprakelijk.
 3. Indien als gevolg van de door de Afnemer gewenste wijzigingen de Maatwerktraining moet worden uitgesteld of langer duurt dan is BB hiervoor niet aansprakelijk.
 4. De Afnemer dient incidentele afzeggingen minstens 1 werkdag (24 uur) voorafgaand aan de bijeenkomst schriftelijk te melden bij de afdeling Maatwerk. Indien de Afnemer dit niet of te laat doet, wordt de opleidingsbijeenkomst als gegeven beschouwd.
 5. De Afnemer kan maximaal 2 lessen kosteloos verplaatsen naar een andere datum, mits de Maatwerktraining binnen de in de offerte gestelde termijn kan worden afgerond.

Artikel 27 Verlenging van de Maatwerktraining

 1. De Afnemer kan een verzoek tot verlenging van een Maatwerktraining indienen bij BB. BB is niet verplicht om dit verzoek in te willigen en kan aan de inwilliging ervan nadere voorwaarden stellen. BB kan het verzoek om haar moverende redenen afwijzen. Een verlenging vindt alleen plaats na schriftelijke bevestiging daarvan door BB en geschiedt, tenzij anders overeengekomen, onder gelijke voorwaarden als de oorspronkelijke Maatwerktraining.

Artikel 28 Annulering van de Maatwerktraining door de Afnemer

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 22 worden door een Deelnemer niet bijgewoonde Maatwerkbijeenkomsten alsmede door de Afnemer na het sluiten van de Overeenkomst geannuleerde Maatwerktrainingen door BB integraal in rekening gebracht.

Ingangsdatum: 01 september 2012, laatste wijziging 20 april 2023

Copyright 2015 Boswell-Bèta

Copyright © 2012 – 2024 Boswell‑Bèta / Zélide, KvK 53132343